Bhajan List

Karkir

Karsan

Nirkar

Toral kahe kala thi

Karkir 09

Karkir 10

Karkir 11

Karsan sagathiya dairo

Nirkar 01

Nirkar 02

Nirkar 03

Nirkar 04

Nirkar 05

Sarsvati mata nu

Aajmal raja bhakti kare

Bhiravi me najar se

Bhitar no bheru maro

Guru mara sat ni veladiye

Karkir 07

Karkir 08

Gazal

Auris

Pingalanusapanu

Ganpati

Pyarnahisurse

Jugal bandhi bahu kande chhe kano

Sathivina

Kandas bapu a

Toralkahe

Kirtidan 5