Bhajan List

Bhor same bhavtaaran bhoro

Shilvant sadhu ne

Kar gujran garibi men

Pritam var ni chundi

Chhum chhum baaje gungariya

Shurveerne tun joine prani

Kya guman karna

Ram bina sukh swapne nahin

Dekho bharathari bhaya fakira

Sonla watakdi

Mahamantra no moto mahima

Aage samaj padegi

Saaras saarsinu bhajan

Gajanan mangal murtiwala

Tirath kaun kare