Bhajan List

Ram bhajavani rit

Bahu kandechhe kano

Sarovar pale thi

Kathan chot chhe kalani

Ram rame sogathe

Bhaduti bangalo

Shilavant sadhu ne

Kathan chot chhe

Aadag man koi thi

Aare kaya no hondolo

Aeji mara avagun

Amane bachavo sadaguru